Du Doan So Xo Hue Tập hợp cũ kỹ kỹ khắc đầu cừu của người Anh

Du Doan So Xo Hue Tập hợp cũ kỹ kỹ khắc đầu cừu của người Anh

Dạng tả: độ dài: 5.4cm, độ rộng: 4.5cm, trọng lượng: 42.5g Hotan jade được lấy, the material is fine and full, the core color is old and spice, the khắc of cừu's head is first-class, the impling is dầu, và the whole s ản phẩm có vẻ tốt. Đáng để lượm! No ra, ra, ra, raDu Doan So Xo Hue, raDu Doan So Xo Hue, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra.