Danh Bai 1102 Anh biết bao nhiêu về tiết lộ thông tin... những vấn đề khác cần được chú ý trong tờ bướm Q. A tay (3)

Danh Bai 1102 Anh biết bao nhiêu về tiết lộ thông tin... những vấn đề khác cần được chú ý trong tờ bướm Q. A tay (3)

để thực hiện cẩn thận các quyết định và sắp đặt của Uỷ ban Trung Tâm và Hội đồng Ngoại giao, thúc đẩy cải tiến hệ thống đăng ký thông tin thông báo thành cốt lõi, và nâng cao khả năng của các nhà đầu tư nhỏ và nhỏ bé để đọc và sử dụng các tài liệu thông tin, thì Cơ quan Tâm quản lý đã tổ chức một hoạt động giáo đầu tư đặc biệt để hiểu các báo cáo của các công ty được liệt kê, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư có thói quen đọc báo của các công ty được liệt kê, nuôi dưỡng các nhà đầu tư phù hợp cho to àn bộ hệ thống đăng ký thị trường, và làm những việc thực tế cho các nhà đầu tư. Làm tốt nhé. Hoạt động này là một phần quan trọng trong cải cách hệ thống đăng ký. Cơ quan điều tra dựa trên nhu cầu thực sự của các nhà đầu tư. sẽ gửi thông tin công bố thông tin cho đa số các nhà đầu tư lớn để giúp đỡ phần lớn các nhà đầu tư nhỏ và thông tin giá trị và phát triển các thói quen đầu tư giá trị. The content of this article is selected from the bướm Q. một tay made by Shenzhen Stock Exchange. Nói rạc phần II... có những vấn quan trọng khác. {i:1}0. Câu trả lời: 1) phát thanh nên tiết lộ những hợp đồng đã được thực hiện và đang được thực hiện trong suốt khoảng thời gian báo cáo có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty, khả năng tài chính hay phát triển tương lai; 2) Bảo đảm bên ngoài sẽ được tiết lộ. Nội bộ sẽ tiết lộ các vấn đề kiện tụng hay trọng tài, có thể ảnh hưởng lớn đến trạng thái tài chínhDanh Bai 1102, kết quả hoạt động, danh tiếng, hoạt động kinh doanh, triển vọng tương lai, v.v. cũng như các kiện tụng hình sự hay trọng tài, hay các vấn đề trọng tài quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến nhà phát hành như là một phần của cổ đông điều khiển hay quản lý thực sự, sở hữu công ty con, Giám đốc, quản lý, quản lý cấp cao và những nhân viên quan trọng khác của nhà phát hành. (4) tiết lộ thông tin hay tuyên bố về những hành động trái phép lớn của cổ đông chủ quyền và người điều hành thực sự của nhà phát hành trong suốt khoảng thời gian báo cáo; (5) Những thông tin khác cần được tiết lộ. bức thư cung cấp thông tin trong các hợp đồng quan trọng là gì? Câu trả lời: 1) Nói chung, phát thanh nên tiết lộ các hợp đồng đã được thực hiện và đang được thực hiện, có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty, khả năng tài chính hay phát triển tương lai trong suốt khoảng thời gian báo cáo; Tính chất của hợp đồng, giá cả hợp đồng hay thù lao, thời gian thực hiện, dữ kiện thực tế, v.v. cung. (3) Trình độ tiết lộ những hợp đồng quan trọng cần được duy trì tích hợp với số lượng hợp đồng có cùng chất hay bản chất tương tự mà đã diễn ra liên tục trong cùng một công ty thương mại trong một năm kế toán. The bên ngoài cung cấp những thông tin chi tiết như thế nào? Câu trả lời: 1) tên, vốn đã đăng ký, đã chi trả bằng vốn, nơi ở, sản xuất và hoạt động của bảo hiểm, cho dù nó có liên quan đến nhà phát thanh, cũng như tài sản và tài sản lưới của năm gần đây nhất và cuối năm gần đây nhất và lợi nhuận lưới của năm gần đây nhất và năm đầu tiên; Sức khỏe và tính chất của món nợ chính và thời gian trả nợ (3) Bảo đảm, thế chấp hay cam kết; Nếu thế chấp hay cam kết được chấp nhận, kiểu, số lượng, giá trị và những thông tin khác về thế chấp sẽ được tiết lộ. (4) Còn những thông tin khác cần tiết lộ: phạm vi bảo đảm, thời gian, phương pháp giải quyết tranh cãi, các điều khoản khác có tác động đáng kể đến người bảo đảm, khả năng cung cấp bảo hiểm, hay thông tin ngắn gọn của nó, và tác động của bảo hiểm về hoạt động kinh doanh và trạng thái tài chính của người phát thanh. Description