Kết Quả Net Chấm Com Có kết quả! Họ cuối cùng đã thi đấu cho Thủ tướng Anh

Kết Quả Net Chấm Com Có kết quả! Họ cuối cùng đã thi đấu cho Thủ tướng Anh

Một danh s ách ứng cử viên cuối cùng của đảng bảo thủ Anh được thông báo lần đầu tiên của lần bầu cử đầu tiên: 1 Từng Từng Từng thành viên Đảng Anh Bảo thủ đã tiến hành lần thứ năm trong lần bầu cử của ba đảng bảo thủ có ứng cử đầu tiên. Sunak (137 bỏ phiếu), thư ký ngoại giao Elizabeth% 2middon; Thùng rác (113 phiếu). Nó không giống như một thứ khác. Nó giống như một thứ khác. Sunak đang tranh cử đến vị trí lãnh đạo bảo thủ và Thủ Tướng Nó là thư ký ngoại quốc gia Elizabeth% 2middon Lần bỏ phiếu tiếp theo sẽ được tiến hành bởi khoảng 1600000000007. Kết quả sẽ được thông báo vào tháng Chín nămKết Quả Net Chấm Com,Kqxs Bắc Ninh khi Boris% 2midot; Johnson s ẽ trao chìa khóa tới văn phòng Thủ tướng. Nó rất khó hiểu! Nó không thể hiểu được. Kết Quả Net Chấm Com